TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI

          

          10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için Kurumdan Tütün Ticareti Yetki Belgesi alınması gerekmektedir.

          Bu doğrultuda, tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin,

                    Başvuru dilekçesine (Örnek 1) aşağıdaki  belgeleri;

          a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Kurumca  onaylı örneği,

          b) Yetkili kişilere ait imza sirkülerini,

          c) Son bir ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini,

          ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığına ve faaliyete ilişkin belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair yazılı beyanı,

          d) Yirmidörtbin Türk Lirası Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına  ilişkin belgeyi, (Hesap No: Ziraat Bankası Güvenevler Şubesi IBAN: TR810001000830060328635021) 

          eklemek suretiyle Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

         

 

Örnek-1: Tütün Ticareti Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi

 

 

TÜTÜN VE ALKOL  PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Tütün Piyasası Daire Başkanlığı)

 

          Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak istiyorum. Bu kapsamda istenen belgeler ekte sunulmuş olup, yetki belgesi verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.    …./…/2010

 

                                                                                                         Yetkili Kişi
                                                                                                          Adı Soyadı
                                                                                                         İmza

 

 

 

EKLER:
1- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi
2- Yetkili kişilere ait imza sirküleri
3- Ticaret veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi
4- Yetkili kişilere ait adli sicil beyanı
5- Belge bedeline ait dekont

 

Not : Başvurular; sayfa başındaki “Örnek-1: Tütün Ticareti Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir.