4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2012 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

 

 

Madde

Eylem

İdari Para Cezası

01/01/2012’den itibaren

Uygulayacak Birim

1

8/5-a

Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

67.962-339.814

TAPDK

2

8/5-b

Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, bu Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile Kurumdan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar

Onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

13.591-67.962

TAPDK

3

8/5-c

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere

Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

67.962-679.629

TAPDK

4

8/5-d

Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere

Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

67.962-679.629

TAPDK

5

8/5-e

Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara

İkiyüzbin Türk Lirası idarî para cezası

271.851

TAPDK

6

8/5-f

Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına

Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

1.358-13.591

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

7

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası

67.962

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

8

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara

Beşbin Türk Lirası idarî para cezası

6.795

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

9

8/5-h

Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası

67.962

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

10

8/5-ı

Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere,

Beşbin Türk Lirası idarî para cezası

6.795

 (Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

11

8/5-j

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara

Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

1.358-13.591

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

12

8/5-k

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara

 

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

(Ek ikinci cümle: 13/2/2011-6111/175 md.) Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

27.183-135.925

 

AYRICA;

Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

TAPDK

 

 

BTK

13

8/5-l

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere

Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası

40.777

TAPDK

14

8/5-m

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere

Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası

40.777

TAPDK

15

8/5-n

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

67.962-339.814

TAPDK

16

8/5-o

Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün;

50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL.

 

50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL.

 

100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL.

 

250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL.

 

500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL.

 

 

275 TL.

 

 

551 TL.

 

 

 

 

1.653 TL.

 

 

 

3.307 TL.

 

 

 

5.513 TL.

 

 

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2012 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

 

 

Madde

Fiil

İdari Para Cezası

01/01/2012’den itibaren

Uygulayacak Birim

1

5/1

Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Elli Türk Lirası

82

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi

2

5/1

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Elli Türk Lirası

82

TAPDK

3

5/1

Bu Kanunun 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Yirmi Türk Lirası

28

Belediye

4

5/2

Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

Bin Türk Lirasından Beşbin Türk Lirasına kadar

1102 - 5513

Mahalli Mülki Amir

5

5/3

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

67.962-339.814

TAPDK

6

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar.

Bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar

1.358-6.795

RTÜK

7

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde bölgesel yayın yapan kuruluşlar,;

Beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar

6.795 -13.591

RTÜK

8

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde ulusal yayın yapan kuruluşlar

Ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar

67.962-135.925

RTÜK

9

5/5

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.102

Mahalli Mülki Amir

10

5/7

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.358

Mahalli Mülki Amir

11

5/10

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

 

22.052-110.260

Mahalli Mülki Amir

12

5/11

Bu Kanunun 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.358

Mahalli Mülki Amir

13

5/12

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar

Bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz.

339.814 den az olamaz

TAPDK

14

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; yerel yayın yapan televizyon kuruluşları

Bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar

1.358-6.795

RTÜK

15

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları

Beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar

6.795 -13.591

RTÜK

16

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar

67.962-339.814

RTÜK

17

5/15

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

18

5/16 

Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin tekerrürü halinde idari para cezası bir kat artırılarak verilir.