İdari Yaptırımlar
4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2016 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

Madde

Fiil

İdari Para Cezası

01/01/2016’dan itibaren (TL)

Uygulayacak Birim5/1

Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılır.

Elli Türk Lirası

105

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi


5/1


Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.


Elli Türk Lirası

105

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

TAPDK

5/1

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrasına, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince para cezası verilir.


Elli Türk Lirası


Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi hâlinde idari para cezasına karar verilmeyebilir.


63

İdari amirin yetkili kıldığı kamu görevlileri

ve

Belediye zabıta görevlileri

5/2

Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına mahalli mülki amir tarafından idarî para cezası verilir.Bin Türk Lirasından Beşbin Türk Lirasına kadar


1.432-7.179

Mahalli Mülki Amir


5/3

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve  onbeşinci fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler,

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

88.517-442.596

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, 3. Maddenin dördüncü fıkrasındaki yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

TAPDK

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

Yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi hâlinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, on bin Türk lirasından az olamaz.

11.625 TL’den

az olamaz


RTÜK

5/5

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.432

Mahalli Mülki Amir5/7

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.766

Mahalli Mülki Amir

5/10

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler,

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

28.720-143.608

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

Mahalli Mülki Amir


5/11


Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler,


Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.766

Mahalli Mülki Amir5/12

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar,

Bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz.

442.596  TL’den  az olamaz

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, 4. Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının konusunu oluşturan tütün ürünlerinin

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)


TAPDK5/14


Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde,


Aykırı hareket eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı on bin Türk lirasından az olamaz.


11.625 TL’den

az olamazRTÜK 

 

5/15

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

5/16

Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari para cezası bir kat; ikici tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de işyeri on günden bir aya kadar kapatılır.