Misyon & Vizyon
Misyon & Vizyon

KURUM MİSYONU: 4733 sayılı Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuş bulunan TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’nun misyonu; uzun yıllar kamu tekeli altında yönetilmiş olan, ülke ekonomisi ve kamu sağlığı açısından stratejik önemde, duyarlı kamusal alan olarak görülen ve eksik rekabet kurallarının işlediği tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki piyasalarının, önemli sosyal değerlerin korunması suretiyle düzenlenmesi ve denetlenmesi (regülasyonu) fonksiyonunu icra etmektir.


TAPDK’nın piyasa düzenleme ve denetleme fonksiyonu, “iktisadi regülasyon” olarak nitelendirilen piyasaların aksaklıklarını önleme ve piyasa etkinliğini geliştirmeye yönelik faaliyetleri, “sosyal regülasyon” olarak ifade edilen toplumun haklarını korumaya ve refahını artırmaya yönelik faaliyetleri ve “idari regülasyon” şeklinde nitelenen devletin müdahil olduğu işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin kurallar bütününe ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.


KURUM VİZYONU: 4733 sayılı Kanun ile Kuruma verilen görevler çerçevesinde; güvenli, rekabetçi, ülke ekonomisine azami düzeyde katkıda bulunan, kamu sağlığı ve esenliğinin gözetildiği bir piyasa yapısının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedefi ve hakkaniyet, etkinlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde piyasa kurallarının belirlenmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu mekanizmaların kurulması ve işletilmesi, izlenebilir ve kayıtlı bir piyasa yapısı oluşturulması, haksız rekabet oluşturacak fiilleri engelleyerek rekabetçi bir piyasa temini suretiyle piyasa düzenlenme ve denetleme görevini yerine getirmektir. Bu vizyon çerçevesinde ve yasalarla Kuruma yüklenen kamu sosyal sorumluluğu uyarınca; piyasa faaliyetlerinin salt kâr odaklı işlemesine neden olan unsurlar ile alkol ve tütün tüketimini teşvik eden unsurları önleyerek, toplumsal iyilik hali korumak ve geliştirmek suretiyle alkol ve tütün kullanımının neden olduğu yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik zararlarının yaygınlık ve derinliğini azaltmak için ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı ve kanıta dayalı etkili plan ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak konusunda yüksek duyarlılık içinde hareket edilmesi esastır.