Tütün Piyasası Düzenlemeleri
3. Tütün İşleme Tesisi Kurulması ve Üretim İzni İçin Gerekli Belgeler

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

[10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete]


1. Tütün İşleme Tesislerinin Kurulması


MADDE 22 – (1) Tütün işleme tesisleri tütün ticareti yetki belgesini haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya halinde bir dilekçe ile şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına intikal ettirirler.


Tesis kurmak için başvuru dilekçesine (Örnek-1) aşağıdaki belgeler eklenerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Başvuru yapılması gerekmektedir.


a) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı,


b) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınmış imar durumunu gösteren belge, (Belediye, ilgili kuruluşlardan)


c) Tesiste kullanılacak makine ve cihazların yerleşimini gösterir plan ve planlanan üretim kapasitesini de içeren iş akış şeması, (Mimar-mühendisler veya ilgili Belediye Başkanlığından)


ç) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen içerik ve şekle uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu (Örnek-2)


d) Tesis kurma müracaatında bulunan kişi ve kuruluşların yirmidörtbin Türk Lirası Uygunluk Belgesi bedelini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hesabına yatırdıklarına ilişkin belge. [Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 43.800 TL (kırküçbinsekizyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hesap No: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası Ankara Şubesi Tahsilat Hesabı IBAN: TR510000100100000350154026)


Açıklama Kısmına Yazılacak Olan Metin, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü VKN: 8240235329 için .............................. Firmasının Tütün İşleme Tesisi Uygunluk Belgesi  / veya ................. bedeli olarak yatırılmıştır. ]


Eksik bulunan dosyalar bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanmaz ise yapılan başvuru işleme konulmaz. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya talepten vazgeçilmesi halinde uygunluk belgesi bedeli iade edilmez.


2. Tütün İşleme Tesislerinin Üretim İzni


MADDE 23 – (1) Tütün işleme tesisi kurma izni alarak projesini gerçekleştiren firmalar, aşağıdaki belgelerle birlikte üretime hazır olduklarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yazılı olarak bildirirler.


Üretim izni almak için başvuru dilekçesine  (Örnek-3)  aşağıdaki  belgeler eklenerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.


a) İşletme Belgesi, (4857 Sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi doğrultusunda çıkarılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya yetkili kılınan kuruluşlardan )


b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,   ( 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun hükümleri doğrultusunda,  ilgili Belediye Başkanlığı, İl Özel İdarelerinden veya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden )


c) Kapasite Raporu, (5590 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda,  Ticaret ve Sanayi Odalarından )


NOT:   Üretim izni verilen tesis için, kırksekizbin Türk Lirası uygunluk belgesi bedeli alınır.  [Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 87.600 TL (seksenyedibinaltıyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hesap No: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası Ankara Şubesi Tahsilat Hesabı IBAN: TR510000100100000350154026)


Açıklama Kısmına Yazılacak Olan Metin, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü VKN: 8240235329 için .............................. Firmasının Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi  / veya ................. bedeli olarak yatırılmıştır.]Örnek-1:


TÜTÜN İŞLEME TESİSİ KURULMASI

Başvuru Formu


....../....../............GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı)Kurmayı planladığımız Tütün İşleme Tesisi ile ilgili olarak, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 22 nci maddesinde istenilen bilgi ve belgeler bir takım dosya halinde hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Gerekli değerlendirmenin yapılarak, firmamıza Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi verilmesini arz ederiz.


                                                                                                       
                                                                                                         Firma Kaşesi
                                                                                                         Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                         İmza


EKLER:

1-Faaliyet özgeçmişi

2-Hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyan

3-İmar durumunu gösteren belge

4-Makine ve cihazların yerleşim planı

5-İş akış şeması

6- Fizibilite raporu

7-Uygunluk Belgesi bedeline ait dekont


Not: Başvuru dilekçesi, “ TÜTÜN İŞLEME TESİSİ KURULMASI, Başvuru Formu” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir.Örnek-3:


TÜTÜN İŞLEME TESİSİ ÜRETİM İZNİ

Başvuru Formu


....../....../............GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı)
Bakanlığınızdan tütün işleme tesisi kurma izni alınan tesisimizin kurulumu tamamlanmış ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda İşletme Belgesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınarak, işletmemiz üretime hazır hale getirilmiştir.  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesinde istenilen belgeler yazımız ekinde olup, gerekli değerlendirmenin yapılarak firmamıza Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesini arz ederiz


                                                                                                       
                                                                                                         Firma Kaşesi
                                                                                                         Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                         İmza


EKLER: 

1-İşletme Belgesi

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

3-Kapasite Raporu (ilgili Sanayi Odasından alınan)


Not: Başvuru dilekçesi, “TÜTÜN İŞLEME TESİSİ ÜRETİM İZNİ, Başvuru Formu” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir.