Tütün Piyasası Düzenlemeleri
1. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Alma Şartları

10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından “Tütün Ticareti Yetki Belgesi” alınması gerekmektedir.


Bu doğrultuda, tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin,


Başvuru dilekçesine (Örnek-1) aşağıdaki belgeleri;


a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı örneğini, (Ana sözleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen yetki belgesi ile yapılabilecek iş ve işlemlerle uyumlu olması gerekmektedir. Asgari bulunması gerekli konuları içeren ana sözleşme metni Örnek-4'te bulunmaktadır.)


b) Yetkili kişilere ait imza sirkülerini,


c) Son bir ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini,


ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığına ve faaliyete ilişkin belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair yazılı beyanı, (Örnek-2)


d) Şirketin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresini bildirir belge veya beyanı,


e) Şirketin yazışma adresi, telefon, faks, e-posta gibi iletişim bilgilerini gösteren yazılı beyanı, (Örnek-3)


f) Şirketin yazdığı dilekçe, beyan ve benzeri yazıların, şirketin başlıklı (antetli) kâğıdına yazılması,


g) Yetkili kişilere ait nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının onaylı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanabilir) fotokopisi veya sureti,


h) Belgelerin tamam olması halinde (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alınarak), Tütün Ticareti Yetki Belgesi uygunluk bedelinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hesabına yatırıldığına ilişkin belge bedeli dekontu,


Yirmidörtbin Türk Lirası Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli, [Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılı için bu bedel 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de 43.800 TL (kırküçbinsekizyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hesap No: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası Ankara Şubesi Tahsilat Hesabı IBAN: TR510000100100000350154026) ]

Açıklama Kısmına Yazılacak Olan Metin,

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü VKN: 8240235329 için .............................. Firmasının Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli olarak yatırılmıştır.


eklemek suretiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.Örnek-1:


TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Başvuru Dilekçesi


....../....../............GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı)Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak istiyorum. Bu kapsamda istenen belgeler ekte sunulmuş olup, yetki belgesi verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.


                                                                                                       
                                                                                                             Firma Kaşesi
                                                                                                         Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                                  İmza


 

EKLER:

1-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi
2-Yetkili kişilere ait imza sirküleri
3-Yetkili kişilere ait kimlik belgesi fotokopisi veya sureti
4-Ticaret veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi
5-Şirketin vergi dairesi ve vergi kimlik no’sunu gösterir vergi levhası fotokopisi veya sureti
6-Yetkili kişilere ait adli sicil beyanı
7-Şirketin KEP adresini bildirir belge
8-Şirketin yazışma adresi, telefon, faks, e-posta bilgilerini gösterir beyanı veya belge
9-Belge bedeline ait dekont


 

Not: Başvuru; sayfa başındaki “Örnek-1: TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ, Başvuru Dilekçesi” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdına düzenlenecektir.Örnek-2:


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
TAAHHÜTNAMEBen ………, 10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için ………. tarihli yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tütün ticareti yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olan …………………………………….. firmasının ……………….. olarak, hakkımda 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten devam eden herhangi bir yargılanmamın bulunmadığını, belirtilen bu Kanunlara aykırılıktan dolayı mahkûm olmadığımı, faaliyete ilişkin belgelerimin mahkemece askıya alınmadığını ve aynı kanunlara muhalefetten dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunduğum gerekçesi ile hakkımda herhangi bir kamu davası açılmadığını ya da bu gerekçe ile açılmış ve düşmüş bir kamu davası bulunmadığını, tütün ticareti yetki belgesinin verilmesinden sonra 4250, 4733 ve 5607 sayılı Kanunlara muhalefet nedeniyle hakkımda kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi halinde konunun derhal Kurumunuza ileteceğimi ve almış olduğum uygunluk belgesini Kuruma iade edeceğimi, bahse konu hususlara ilişkin aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.


Tarih:
Adı Soyadı:
Unvanı:
İmza:

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi ve Yeri:
Anne Adı:
Baba Adı:


Not: Taahhütname; sayfa başındaki “Örnek-2:” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdında düzenlenecektir.Örnek-3:


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
BEYANYazışma adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

e-posta adresi:


Bir şirket yetkilisinin GSM no:
(İnternet ortamında yapılan işlemler için tanımlanmak üzere)Yukarıda yazılı, Şirketimize ait iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgilerin hemen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirileceğini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Şirketimizle haberleşmesine yarayan iletişim yollarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanacağını, bahse konu hususlara ilişkin aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                           ....../....../............


                                                                                                             Firma Kaşesi
                                                                                                         Yetkili Adı Soyadı
                                                                                                                   İmza


 


Not: Beyan; sayfa başındaki “Örnek-3:” bölümü yazılmadan, firma antetli kağıdında düzenlenecektir.Örnek-4:


Tütün piyasasında faaliyet göstermek üzere “Tütün Ticareti Yetki Belgesi” almak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, kuracakları şirketin “Ticaret Sicili Gazetesin’de” yayınlanacak ana sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” için tavsiye edilen metin.


AMAÇ VE KONU


Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; izin almak veya bildirimde bulunmak kaydı ile her türlü yaprak tütünün üretimini yapmak, çiftçilerle sözleşme yaparak tütün ürettirmek, yetiştirilmiş gayri mamul yaprak tütünleri, çiftçiden veya ticaretini yapan kişi veya kuruluşlardan satın almak, satın aldıklarını gerektiğinde aynen kişi veya kuruluşlara satmak. Açık artırma ile veya mevzuatla belirlenmiş diğer usuller kapsamında yaprak tütün alım satımı yapmak.

-Tütün tohumu üretmek, ürettirmek, almak, satmak, iç ve dış ticaretini yapmak.

-Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü kendisine ait işleme tesisinde, kişi veya kuruluşlardan kiralayacağı işleme tesisinde işleyerek yarı mamul tütün haline getirmek veya tütünleri işleme tesisi bulunan şirketlere işletmek.

-Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü işlemek amacı ile tesis kurmak, bu amaçlarla ticari faaliyetlerde bulunmak.

-İşlenmiş veya işlenmemiş yaprak tütünün; alımı, satımı, depolanması, nakliyesi iç ve dış ticaretini yapmak.

-Faaliyet konularına giren ürünlerle ilgili üretim için gerekli makine araç ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımı ve satımı ithali ve ihracatını yapmak.

-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü teçhizat, taşıt, arazi ve binayı satın almak, bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, satmak veya başkalarına kiralamak.

-Faaliyet konusu ile ilgili her türlü taşıma işleri yapmak, işlemek, işletmek, fason üretim yaptırmak.


Not: Tütün Ticareti Yetki Belgesi; tütün tohumundan başlayarak, yaprak tütünün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticareti safhalarını kapsamakta olup, tütün mamulü tesisi kurulması, tütün mamulünün üretimi, iç ve dış ticareti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından farklı belge alınması gerektiğinden verilen yetkiye uygun amaç ve konunun yazılması gerekmektedir.